obchodní společnost Neo Surgery Services s.r.o.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
SPISOVÁ ZNAČKA 66468 C, KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

se sídlem: Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 03582485

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA JE V RÁMCI SKUPINY POSKYTOVÁNA ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM
NEO SURGERY SERVICES S.R.O. IČO: 035 82 485, PODLE ZÁKONA Č.372/211SB.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Neo Surgery Services s.r.o. , se sídlem Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 03582485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 66468 C
  (dále jen „Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, za jakých Společnost poskytuje svým klientům služby – procedury estetické medicíny a souvisejících oborů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
 2. Společnost nabízí služby v oblasti estetické medicíny, dermatologie, anti-aging medicíny a dále doplňkové služby v poskytování konzultací v oblasti plastické chirurgie (dále jen „Služby“) umístěné na internetové adrese www.neobeautyclinic.cz, a to za podmínek stanovených platnými právními předpisy a VOP.
 3. Klientem se rozumí fyzická osoba, která se prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.neobeautyclinic.cz (dále jen „webová stránka“), rezervuje vyšetření na sjednaný termín. Klient se zavazuje na tento sjednaný termín dostavit včas nebo jej změnit či zrušit. V případě, že tak neučiní, zavazuje se klient uhradit za podmínek stanovených v těchto VOP smluvní pokutu.
 1. Klientem se rovněž rozumí fyzická osoba, která si sjedná termín telefonicky, osobně či e-mailem. Klient se zavazuje na tento sjednaný termín dostavit, včas jej změnit či zrušit. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit za podmínek stanovených v těchto VOP smluvní pokutu. Klient je v případě uzavření smlouvy o poskytování zdravotních služeb pacientem Společnosti ve smyslu zákona o zdravotních službách. Tato smlouva nemusí být písemná a klient ji se Společností uzavírá osobně či v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka smluvní vztah (dále jen „Klient“).
2. Postup a podmínky poskytování služeb
 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
3. Rezervace termínu přes webové stránky
 1. Rezervace termínu Služeb probíhá přes rezervační formulář dostupný na webové stránce www.neobeautyclinic.cz/rezervace.
 2. Klient se zavazuje při rezervaci termínu na webové stránce uvádět správné a pravdivé údaje.
 3. Zasláním objednávky přes rezervační systém Klient stvrzuje, že se seznámil s VOP, platným ceníkem a že s nimi souhlasí.
 4. Aktuální výše rezervačního poplatku je uvedena na webových stránkách.
 5. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na posouzení individuální rezervace Klienta (druh ošetření, posouzení zdravotního stavu, věk Klienta) požádat Klienta o další dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Klient je povinen zrušit či změnit rezervovaný termín minimálně 48 hodin před sjednaným termínem a to telefonicky +420 774 917 616, osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@neobeautyclinic.cz.
 1. Platbu rezervačního poplatku lze uskutečnit platební kartou prostřednictvím služby Stripe.
 2. V případě, že se Klient v rezervovaném termínu dostaví na vyšetření a toto vyšetření se v rezervovaném termínu uskuteční, zaplacený rezervační poplatek bude Společností započten oproti konečné ceně Služby.
 3. Zaplacený rezervační poplatek se vrací Klientovi v případě, že se Klient dostaví v rezervovaném termínu na vyšetření, ale toto vyšetření se v rezervovaném termínu neuskuteční z důvodů na straně na straně Společnosti.
 4. Dojde-li před sjednaným termínem ke skutečnosti, že Společnost je nucena zrušit závaznou rezervaci termínu vyšetření, je povinna Klienta o tomto bezodkladně informovat a nabídnout mu nový termín. Nebude-li s Klientem sjednán nový termín, je Společnosti rovněž povinna vrátit Klientovi zaplacený rezervační poplatek.
 5. Nedostaví-li se Klient v rezervovaném termínu na vyšetření, ani tento termín řádně v souladu s VOP včas nezmění, event. nezruší, bude ze zaplaceného rezervačního poplatku uhrazena smluvní pokuta Společnosti. Nebyl-li Rezervační poplatek vyžadován, činí smluvní pokuta částku ve výši 1 000,- Kč.
4. Zasílání obchodní sdělení a ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
5. Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Společnost je povinna dodržovat zásady GDPR ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta.
 2. Společnost neručí za správnost jí provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient/zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti, tj. zejména neposkytne Společnosti nezbytnou součinnost a nesdělí úplné a pravdivé informace pro relevantní posouzení jeho zdravotního stavu.
 3. Před zahájením poskytování Služeb je Klient povinen Společnost (lékaře, specialistu) kompletně informovat o svém zdravotním stavu, tj. o všem, co je způsobilé ovlivnit poskytování Služeb Společností.
 4. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař nebo specialista srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb. Dále Klient prohlašuje, že byl Společností před poskytnutím Služeb seznámen mimo jiné s VOP, ceníkem, informovanými souhlasy.
 5. Klient se může vzdát práva na podání informace o zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.
 6. Klient má právo znát jméno a příjmení lékaře, specialisty a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb.
 7. Klient má právo kdykoliv v průběhu využívání Služeb osobně s lékařem zkonzultovat postup při poskytování Služeb. Klient ovšem bere na vědomí, že osobní konzultace je zpoplatněna dle platného ceníku Společnosti.
 8. Klient má právo reklamovat vady poskytovaných Služeb dle těchto VOP.
 9. Společnost má právo kdykoli odmítnout poskytování Služeb Klientovi, a to i bez uvedení důvodů, zejména však z důvodu nevhodnosti daných Služeb ve vztahu ke zdravotnímu stavu Klienta a z důvodu kapacitních.
 10. Společnost má právo pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy průběhu poskytování Služeb, a to pro vedení interních záznamů zdravotnické dokumentace a pro možnost vyhodnocení, zda poskytované Služby přináší pozitivní výsledek. Tyto záznamy je Společnost oprávněna využít i pro vlastní účely, se souhlasem Klienta je oprávněna tyto záznamy zveřejnit.
 11. Klient není oprávněn bez vědomí a výslovného souhlasu pořizovat nahrávky či jiné záznamy konzultací, provádění zákroků a dalších úkonů v provozovně Společnosti a dále není oprávněn veřejně prezentovat jakékoliv takové nahrávky či záznamy např. na internetu, sociálních sítích apod., nebude-li se Společností dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je Klient povinen Společnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč splatnou v okamžiku vzniku povinnosti uhradit smluvní pokutu, tj. v den porušení.
6. Ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy
 1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy do 48 hodin před sjednaným termínem. Telefonicky na telefonním čísle +420 774 917 616, emailem na info@neobeautyclinic.cz nebo osobně.
 2. V případě, že k odstoupení Klienta nedojde minimálně 48 hodin před sjednaným termínem, je Společnost oprávněna požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši Rezervačního poplatku. Nebyl-li Rezervační poplatek vyžadován, činí smluvní pokuta částku ve výši 1 000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná ještě v den sjednaného termínu.
 3. Společnost může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal Službu z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Společnosti
 4. Smluvní vztah mezi Klientem a Společností může být ukončen z následujících způsobů:
 • dohodou,
 • zánikem Společnosti,
 • smrtí Klienta,
 • zánikem oprávnění Společnosti k poskytování Služeb (zanikne-li oprávnění pouze z části, zaniká smluvní vztah pouze v rozsahu, na která se zaniklá část oprávnění vztahuje),
 • odstoupení Klienta od Smlouvy,
 • odstoupením Společnosti od Smlouvy.
7. Platební podmínky
 1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy do 48 hodin před sjednaným termínem. Telefonicky na telefonním čísle +420 774 917 616, emailem na info@neobeautyclinic.cz nebo osobně.
 2. V případě, že k odstoupení Klienta nedojde minimálně 48 hodin před sjednaným termínem, je Společnost oprávněna požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši Rezervačního poplatku. Nebyl-li Rezervační poplatek vyžadován, činí smluvní pokuta částku ve výši 1 000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná ještě v den sjednaného termínu.
 3. Společnost může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal Službu z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Společnosti
 4. Smluvní vztah mezi Klientem a Společností může být ukončen z následujících způsobů:
 • dohodou,
 • zánikem Společnosti,
 • smrtí Klienta,
 • zánikem oprávnění Společnosti k poskytování Služeb (zanikne-li oprávnění pouze z části, zaniká smluvní vztah pouze v rozsahu, na která se zaniklá část oprávnění vztahuje),
 • odstoupení Klienta od Smlouvy,
 • odstoupením Společnosti od Smlouvy.
8. Reklamace
 1. V případě reklamace Služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u Společnosti tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, Klient upozorní na vady písemnou formou, a to bezodkladně od chvíle, kdy zjistil či mohl zjistit vadné plnění nebo porušení povinnosti Společnosti.
 2. Klient je povinen srozumitelně sdělit, v čem spočívá jím vytýkaná vada nebo porušení povinností Společností a poskytnout náležitou součinnost k vyřízení reklamace a odstranění závadného stavu.
 3. Společnost je povinna nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace sdělit Klientovi své stanovisko v dané věci. V odůvodněných případech může lhůta činit až 60 dní, Společnost je však povinna o této skutečnosti Klienta předem informovat.
 4. V případě, že reklamace bude posouzena jako oprávněná, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny Služeb či doplnění chybějícího rozsahu v náhradním termínu.
 5. V případě, že reklamace bude shledána jako neoprávněná, bude Klient písemně vyrozuměn s uvedením důvodů.
9. Mimosoudní řešení sporů
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
10. Závěrečná ustanovení
 1. Společnost je oprávněna jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze VOP zveřejněna na webových stránkách s datem účinnosti provedené změny.
 2. Klient souhlasí s tím, aby se smluvní vztah, jakožto i veškeré právní vztahy vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu, mezi ním a Společností řídil právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a právními předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14.09.2023 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 19.09.2023 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.
 
V Olomouci dne 19. 09. 2023
 

Ing. Petra Neoralová
jednatelka společnosti

obchodní společnost Neo Surgery Services s.r.o.

se sídlem: Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 03582485

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 66468
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese neobeautyclinic.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Neo Surgery Services s.r.o. , se sídlem Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 03582485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 66468
  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese neobeautyclinic.cz dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu či telefonu, nebo osobně na klinice.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. PLATBA A DODÁNÍ
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 115 - 5743550217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  • v hotovosti při osobním odběru na pobočce prodávajícího.
 2. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.
 3. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt ZDE.
 4. Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  1. Chce-li kupující využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu eshop@neobeautyclinic.cz nebo na tel. čísle +420 774 917 616. Je možné užít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je možné nalézt ZDE.
  2. Zboží je potřebné bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat nebo osobně doručit na adresu Neo Beauty clinic s.r.o., Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Pokud v souvislostí s uzavřením smlouvy zašle prodávající kupujícímu zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. V případě, že kupující nezašle prodávajícímu se zbožím i poskytnutý dárek, prodávající je oprávněn pozdržet vrácení kupní ceny zboží kupujícímu do doby vrácení dárku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.
  3. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak.
  4. Prodávající si dovoluje upozornit, že kupující podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 5. Ustanovení uvedená v čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, telefonicky na čísle +420 774 917 616 či elektronickou poštou na adrese eshop@neobeautyclinic.cz.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího – ZDE.
7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Místem plnění je Olomouc.
 4. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.
 5. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím.
 6. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NEO BEAUTY CLINIC s.r.o., Čajkovského 1348/18a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty eshop@neobeautyclinic.cz, telefon +420 774 917 616.

V Olomouci dne 24. 11. 2022